METSÄKAURIIN METSÄSTYSSÄÄNNÖT


Seuran yleisessä kokouksessa 12.8.2003 ja 25.1.2005.
Rekisteröity Patentti- ja Rekisterihallituksessa 19.4.2005.

SISÄLLYS:
1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 § 7 § 8 § 9 § 10 § 11 § 12 § 13 § 14 §

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Raahen Eränkävijät ry ja kotipaikka Raahen kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa hallinnassaan olevilla mailla järkiperäistä metsästystä, riistanhoitoa ja niiden edellyttämää luonnonsuojelua, kenneltyötä ja ampumaurheilua, sekä pyrkiä näissä toiminnoissa yhteistyöhön naapuriseurojen kanssa.

3 §

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
1. hankkii itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen.
2. edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista
3. verottaa riistaa kannan kulloinkin sallimissa rajoissa
4. riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnon suojelusta
5. harjoittaa riistanhoitoa ja hyviä metsästystapoja koskevaa neuvonta- ja valistustoimintaa
6. edistää puhdasrotuisten koirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta sekä järjestää koiranäyttelyitä ja metsästyskokeita
7. kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa
8. järjestää seurusteluiltoja, joissa keskustellaan riistanhoitoa, kynologiaa ja metsästystä koskevista asioista sekä järjestää yleisiä huvitilaisuuksia ja arpajaisia

4 §

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät Raahen kaupungin alueelta ne hyvämaineiset, riistanhoitoa, metsästystä tai koirankasvatusta harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen johtokunta jäseniksi hyväksyy.Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja metsästyskauden alkuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle. Jäsen ei voi olla jäsenenä muissa Raahen kaupungin alueella toimivissa metsästysseuroissa.

Kunniajäsenekseen voi yhdistys johtokunnan esityksestä kutsua henkilön, joka erittäin tehokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusten toteuttamista, jos vähintään 3/4 saapuvilla olevista kutsua puoltaa. Kunniajäsenet ovat vapaat kaikista jäsenmaksuista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 §

Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksun suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään 2/3 läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä. Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

6 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksen yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi (6) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi, joita ei siinä vuosikokouksessa voida valita johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi. Näiden sääntöjen mukaan valitun ensimmäisen johtokunnan varsinaisten jäsenten erovuoroisuus määrätään arvalla. Johtokunta valitsee yhdistykselle sihteerin, rahastonhoitajan sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) varsinaista johtokunnan jäsentä on saapuvilla.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

Johtokunnan on jätettävä tilit viimeistään kymmenen (10) päivää ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joitten tulee palauttaa ne johtokunnalle viimeistään kaksi (2) päivää ennen vuosikokousta.

7 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta joko jokaiselle jäsenelle kirjallisesti lähetetyllä tai paikkakunnan sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella.

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat, joista ei ole toisin määrätty, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Äänestyksen tapahtuvat avoimesti, ellei kukaan suljettua äänestystä vaadi.

8 §

Vuosikokous pidetään viimeistään tammikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. todetaan kokouksen laillisuus
3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
4. esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta
5. esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
7. toimitetaan puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten vaali sekä valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
8. vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten
9. hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio
10. määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
11. valitaan tarpeelliset jaostot ja yhdistyksen virallisen edustajat
12. käsitellään muut johtokunnan tai yksityisen jäsenen johtokunnalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
13. päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle ja kennelpiirille tehtävistä esityksistä
14. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

9 §

Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla edessä olevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokousilmoituksessa mainituista asioista. Tässä pykälässä mainituissa asioissa voidaan tehdä päätöksiä myös muissa yhdistyksen yleisissä kokouksissa, mikäli niistä on kokouskutsussa mainittu.

10 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 5 jäsentä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä 1 kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsussa on voimassa, mitä 7. §:ssä on määrätty.

11 §

Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on ilmoitettava välittömästi ja tulee yhdistyksen antaa riistanhoitoyhdistykselle sen pyytämät tiedot.

12 §

Näitten sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittava kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

13 §

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Purkamisesta on tehtävä ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.

14 §

Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.Nämä säännöt on hyväksytty seuran yleisessä kokouksessa 12.8.2003 ja 25.1.2005.
Lopullisessa muodossa säännöt on rekisteröity Patentti- ja Rekisterihallituksessa 19.4.2005.